2007/Feb/13

แนวความคิดที่จะนำเอารูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้
ในประเทศไทย ได้เริ่มต้นขึ้นให้เห็นเป็นรูปธรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงดำเนินรัฐประศาสโนบาย เพื่อเป็นการ
ปูพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างค่อยเป็นค่อยไปดังเช่น
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษา
ในพระองค์ เพื่อถวายคำปรึกษาและความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการปกครอง

ในปีพุทธศักราช 2417 หรือการปฏิรูประบบราชการ ปีพุทธศักราช 2435
และที่สำคัญคือการเลิกทาส ซึ่งนับเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว กระแสความต้องการ
การเปลี่ยนแปลงการปกครองทวีความรุนแรงขึ้น
พระองค์ทรงจัดตั้งเมืองสมมุติขึ้นมีชื่อว่า
" ดุสิตธานี " ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณพระราชวัง
ดุสิต เพื่อทดลองการปกครองบ้านเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในปี
พุทธศักราช 2468 พระองค์ทรงตั้งพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะวาง
รากฐานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังปรากฏ
หลักฐานและเอกสารการเตรียมการพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่
ประชาชนหลายครั้ง แต่ถูกยับยั้งจากที่ประชุมอภิรัฐมนตรีสภาว่า
ยังไม่ถึงเวลาอันสมควร
ช่วงเวลานั้นกระแสการเรียกร้อง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยมี
ความรุนแรงยิ่งขึ้นจนในที่สุดมีกลุ่ม
บุคคลที่เรียกตัวเองว่า" คณะราษฎร"
ได้ร่วมกันดำเนินการเพื่อให้มี
การเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย
ในวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2475
หลังจากนั้น ประเทศไทยได้มีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจนถึงปัจจุบัน
ครับ

เมืองดุสิตธานี

พระองค์ทรงตั้งเมือง " ดุสิตธานี " ขึ้นเพื่อทรงทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เมืองดุสิตธานี เป็นเมืองจำลองเล็กๆ ตั้งอยู่ภายในเขตพระราชฐาน ทรงจัดการปกครองแบบคณะนคราภิบาล เพื่อเป็นการทดลอง และทรงอบรมสั่งสอนการบริหารการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทรงเน้นการวางผังเมือง การสาธารณูปโภค การสุขาภิบาล และการจัดสวนสาธารณะ
ทรงกำหนดให้คนไทยมีนามสกุล โดยประกาศใช้พระราชบัญญัตินามสกุล เมื่อพ.ศ.๒๔๕๖
เพื่อเป็นการให้คนไทยมีนามสกุลใช้ต่อท้ายชื่อเป็นสกุลวงศ์ของครอบครัว และเพื่อป้องกันความ
สับสนในกรณีที่มีชื่อซ้ำกัน และยังช่วยทำให้คนในสกุลทำความดีเพื่อรักษาเกียรติยศของวงศ์ตระกูล
ในปีพ.ศ. ๒๔๕๖ ได้ทรงประกาศให้เลิกใช้จุลศักราช และใช้พุทธศักราชแทน
ในปีพ.ศ. ๒๔๖o โปรดให้เลิกโรงหวย ก. ข. รวมทั้งโรงบ่อนการพนัน


edit @ 2007/02/13 15:04:27

2007/Feb/10

ตอนนี้ได้ทำการ Format เครื่องเป็นที่เรียบร้อย

เน็ตฟรี ที่ใช้ประจำได้หายไป แต่กระนั้น

เราก้อซื้อ Ji มาใช้ โหลด โปรแกรม เร่งความเร็ว เซิฟเน็ตมาด้วย

เออ ดีแหะ มานเร็วก่าเดิมด้วยแหละ

อ้อ วันนี้เพื่อน มาเที่ยวบ้าน จิงๆ แล้ว บ้านเรา มานไม่มี

อะไรเลย จิงๆ คงเบื่อ อ่านะ

ตอนนี้ก้อใกล้สอบแย้ว อ่ะ

พยายามเข้า หากว่าสอบตรงที่ ราชมงคลมะติด

ก้อจา อัด มศว. เข้า 4 ที่ที่ O-Net-

อยากอยู่กะเพื่อนๆ อ่านะ

แค่เนี้ยแหละ มาอัพไม่ให้มานเน่าเฉยๆ

2007/Jan/17

กลับมาแล้ว คับ กลับมาพร้อมกะหนอนยั้วเยี้ย แง่มๆ

ทำความสะอาดก่อง พรืดๆ แจ่บๆ งั่มๆ โอเค ฮะ

เนื่องจาก น้องสาวสุดที่รักของผม ได้ทำการแทคผมซะแล้ว

ใช้ฮะ เลยต้องเล่าเรื่องลับแล อะฮุเฮะ กาน ชิมิ 5 ข้อ งืมๆ

1.เปนโอตาคุ ตามตื้อโอไม่เลิก

2.เจ้าชู้ รู้กานหมดแล้ว มั้ง

3.จิงๆแล้วไม่ได้ชื่อแต๊ป แต่ว่าชื่อ เปรม

4.สมัย ป.5 อยากเปนแฟนกะเพื่อน คนนีง เพราะ มานน่ารักมาก(มานเปนผู้ชาย)

5.ไม่เคยมีแฟนมาก่อนนะ (คิดไม่ออกละ )

โอ้ว จาแทค ใครต่อนั้น หามีไม่

เนี่ย ก้อ นานๆ อัพ ทีแล้ว ก้อ ไว้วานหลัง จากมาเล่าอะไรๆ ให้ฟัง

แล้วก้อ ผม เล่น SDO ตอนนี้เลเวล 8 ละ ชื่อ SARU อยู่

แกงเขียวหวานงับ ล่อนไปวันๆ

น่านแหละๆ แล้ว ก้อ ต้องไป เขาชนไก่เลยไป งานแทมมะได้

เซง ละ ครับ ไว้เจอกาน เอน หน้า นะครับ บาย

อ้อ อีกอย่างนึง อาจย้าย บล๊อคไม่ก้อ ปฏิวัตบลอคใหม่่

โดย คณะการปฏิรูปการปกครองบลอค โดย มี OHA เปนศูนย์กลาง


edit @ 2007/01/17 21:18:15